80 LİK KAPAKLI DOLAP 1030x783 300x228 80 LİK KAPAKLI DOLAP 1030x783